Bisdom zoekt kandidaten voor Diocesane Pastorale Raad

  • op 24 november 2022

Bisdom zoekt kandidaten voor Diocesane Pastorale Raad

Elk bisdom hoort een Diocesane Pastorale Raad (DPR) te hebben. Dit is een adviesraad die samengesteld is uit gelovigen van het bisdom. De afgelopen jaren kende het bisdom Roermond geen DPR. Bisschop Harrie Smeets wil deze nu weer in het leven roepen. Anders dan voorheen wordt deze raad niet meer samengesteld uit afgevaardigden van dekenaten of maatschappelijke organisaties, maar kan iedereen die geïnteresseerd is zichzelf aanmelden.

Het belangrijkste doel van de Diocesane Pastorale Raad is om samen met de bisshop en zijn staf na te denken over de plaats en de opdracht van de katholieke Kerk in de huidige Limburgse samenleving en over de vraag hoe het geloof kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties. De Kerk wordt gevormd door alle gelovigen – leken, priesters, diakens en religieuzen – die samen het volk Gods vormen en ook samen staan voor de beleving, de viering en het uitdragen van het geloof. Het lidmaatschap van de DPR biedt gelovigen een mogelijkheid om actief invulling hieraan te geven. Dit past ook geheel in het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet.

Profiel kandidaten
Voor de nieuwe Diocesane Pastoral Raad in het bisdom roermond worden 30 leden gezocht, onder wie twee priesters en twee diakens. Bij de selectie zal gelet worden op een evenwichtige en representatieve afspiegeling van de katholieke Kerk in Limburg. Van geïnteresseerde kandidaten wordt verwacht dat zij rooms-katholiek zijn, kerkelijk geëngageerd en een brede maatschappelijke interesse hebben. Belangstellenden kunnen zich in een sollicitatiebrief kort voorstellen aan de hand van een persoonlijke situatieschets, de maatschappelijke en kerkelijke omgeving waarin zij actief zijn en een motivatie waarom ze graag lid willen zijn van deze raad en welke bijdrage ze daaraan denken te kunnen leveren. Ook wordt van belangstellenden gevraagd om een of meer namen op te geven van mensen bij wie de voordrachtscommissie desgewenst achtergrondinformatie kan opvragen. Het lidmaatschap van de DPR is onbezoldigd. Lees meer over de taken en bevoegdheden van een DPR.

Aanmelden
Aanmeldingen dienen uiterlijk 10 december 2022 bij het bisdom binnen te zijn. Een voordrachtscommissie maakt een selectie en legt deze ter benoeming voor aan de bisschop. De benoeming geldt in principe voor een zittingsperiode van de raad van vier jaar. De bedoeling is dat de nieuwe Diocesane Pastorale Raad met ingang van het nieuwe jaar zijn werkzaamheden kan beginnen.

Geïnteresseerd?
Stuur uw sollicitatiebrief met motivatie naar: Bisdom Roermond, t.a.v. Voordrachtscommissie DPR, Postbus 470, 6040 AL in Roermond of per e-mail naar info@bisdom-roermond.nl

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30