Vrijdag 29 mei. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

  • op 29 mei 2020

Vrijdag 29 mei. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

“Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin.”

Het evangelie van vandaag vertelt ons over een verschijning van Jezus aan de apostelen bij het meer van Tiberias waarbij Jezus een belangrijk gesprek met Petrus had. Ik denk dat Jezus dit gesprek vandaag met ieder van ons wilt hebben. 

“Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan dezen?” Hij antwoordde: “Ja Heer, Gij weet, dat ik U bemin.”

Petrus had een antwoord klaar zoals de meeste van ons. In vele gesprekken met mensen over onze geloofsbelevenis heb ik vaak horen zeggen: God is voor me alles en komt op de eerste plaats. Ikzelf heb vaak gedacht dat ik ook God beminde boven veel andere dingen. De praktijk is echter vaak weerbarstiger dan onze goede intenties.

Jezus moest Petrus helpen beseffen dat hij niet zomaar kon beweren dat hij Jezus lief had en stelde hem een tweede maal en een derde maal dezelfde vraag: “Voor de derde maal vroeg Hij: Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief? Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt ge Mij lief? en hij zei Hem: Heer, Gij weet alles: Gij weet dat ik U liefheb.”

Pas bij de derde vraag komt Petrus tot het besef dat hij Jezus ook drie maal verloochend heeft en geeft hij toe dat Jezus alles weet van hem.

Dit evangelie nodigt ons uit om onze zwakheid en broosheid onder ogen te zien en zonder angst te erkennen. Met Petrus kunnen wij ook zeggen: Heer, U weet alles, U weet dat ik U vaak niet bemin, ook al zou ik het willen. Om God met heel ons hart en heel ons leven te beminnen hebben wij allen de Heilige Geest nodig. Laten wij vragen: Kom Heilige Geest!

Vandaag weer een stukje catechese van Paus Franciscus over de gaven van de Heilige Geest:

Vandaag zou ik schijnwerper willen richten op een andere gave van de Heilige Geest, de gave van kennis. Wanneer over kennis gesproken wordt, denkt men onmiddellijk aan het vermogen van de mens om altijd beter de werkelijkheid die hem omgeeft te kennen en de wetten te ontdekken die de natuur en het heelal ordenen.

De kennis die van de Heilige Geest komt, beperkt zich echter niet tot de menselijke kennis: het is een bijzondere gave, die ons ertoe brengt, via de schepping, de grootheid en de liefde van God en zijn diepe verbondenheid met elk schepsel, te vatten.

Wanneer onze ogen door de Heilige Geest verlicht worden, openen ze zich voor de contemplatie van God in de schoonheid van de natuur en in de grootsheid van de kosmos en ze brengen ons tot de ontdekking hoe alles van Hem en van zijn liefde spreekt.

Dit alles wekt in ons een grote verbazing en een diep gevoel van dankbaarheid! Het is het gevoel dat we ook ervaren wanneer we tot bewondering komen voor een kunstwerk of voor een wonderbaarlijke vrucht van het genie en van de creativiteit van de mens.

Ten overstaan van dit alles brengt de Geest ons ertoe de Heer uit het diepst van ons hart te loven en in alles wat we hebben en zijn, een onschatbare gave van God en een teken van zijn oneindige liefde voor ons te erkennen. 

In het eerste hoofdstuk van het boek Genesis, dus werkelijk aan het begin van heel de Bijbel, wordt benadrukt dat God behagen heeft in zijn schepping door herhaaldelijk de schoonheid en de goedheid van elk schepsel te onderlijnen. Aan het eind van elke scheppingsdag staat geschreven: “God zag dat het goed was” (Gen. 1, 12.18.21.25).

Als God ziet dat elk schepsel goed en schoon is, dan moeten ook wij diezelfde houding aannemen en zien dat elk schepsel goed en schoon is. Het is de gave van kennis die ons deze schoonheid doet zien, daarom ook loven we God en danken Hem omdat Hij ons zoveel schoonheid geschonken heeft. En wanneer God de schepping van de mens voltooide wordt niet gezegd: “Hij zag dat het goed was”, maar Hij zei dat het “zeer goed” was (Gen. 1, 31).

In de ogen van God zijn wij het mooiste, het grootste en het beste van heel de schepping. Zelfs de engelen komen na ons, wij zijn meer dan de engelen, zoals we horen in het Boek der Psalmen. De Heer houdt van ons! We moeten Hem daarvoor danken. De gave van kennis brengt ons tot diepe overeenstemming met de Schepper en helpt ons deelhebben aan de helderheid van zijn blik en van zijn oordeel.

Het is vanuit dit gezichtspunt dat we kunnen vatten dat man en vrouw het toppunt van de schepping zijn, als de voltooiing van een plan van liefde dat in elk van ons geprent is en dat ons elkaar als broers en zussen doet erkennen.”

 

Lezingen op vrijdag 29 mei. 7de week van Pasen

Overweging op vrijdag 29 mei. 7de week van Pasen

Kijk hier naar de livestream van de Mis op vrijdag 29 mei om 18.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30