Dinsdag 5 mei. Lezingen, overweging en video van de Mis

  • op 6 mei 2020

Dinsdag 5 mei. Lezingen, overweging en video van de Mis

“Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.”

Wij vieren vandaag bevrijdingsdag, en dat is een groot goed. Afgelopen 1 maart vierden wij ook groots dat Roermond 75 jaar geleden bevrijd werd. Het lijkt jaren geleden maar het was pas 2 maanden geleden dat wij met velen in Maasniel naast elkaar hebben gestaan om dit jubileum te vieren. Op die middag brachten wij ook, wederom met velen, een bezoek aan het graf van korporaal Petrus Dirk Touw die op 10 mei 1940 te Maasniel sneuvelde bij het verhinderen van een vijandelijke poging om de wacht aan de oostelijke zijde van de spoorbrug bij Buggenum te overvallen.

(Zie: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/154896/petrus-dirk-touw)

Een van de dingen die mij goed is bijgebleven van de herdenking was het gedachtenis prentje van korporaal Touw. Het getuigde van het geloof van zijn ouders bij het verlies van hun zoon. Op het bidprentje kunnen wij o.a. lezen: “Uw Eer en Glorie, o God, was mijn streven, mijn gehele jeugd. Zo spoedig reeds deed Gij mij daarin delen. Beminde ouders, broers, verwanten en gij die mij hebt liefgehad, ik vertrek, maar mijn hart blijft bij U. Ik zal u blijven liefhebben in den Hemel, totdat wij daar allen voor eeuwig verenigd zullen zijn.”

Het wordt soms vergeten maar veel mensen hebben in de loop der geschiedenis, zoals 75 jaar geleden, hun leven op het spel gezet en vaak ook letterlijk opgeofferd, bewogen door hun christelijke wortels. Het geloof gaf zij de zekerheid dat zij, en wij allen uiteindelijk, onderweg zijn naar God.

Het besef van deze eindbestemming van ons leven gaf zij de grootste vrijheid die een mens kan ervaren. Wie is vrijer dan hij die weet dat zijn hele leven verborgen is bij God? Zo had Jezus gezegd: “Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn.” (Joh.8,32-35)

Het was de verkondiging van deze waarheid van Christus dat de mensen zo’n vrijheid gaf dat zij met vreugde het geloof aannamen, zoals wij horen in de handelingen van de apostelen. Barnabas en Paulus verkondigden vol geest en geloof onder de wijze Grieken in Antiochië dat Jezus door God tot Heer en Messias was verheven en dat Hij was opgestaan uit de dood, en deze verkondiging bracht bevrijding. Daar in Antiochië werden de leerlingen van Jezus voor het eerst christenen genoemd.

Het is opmerkelijk dat de Grieken soms gemakkelijker luisterden naar de prediking en tot geloof kwamen. In het evangelie horen wij juist hoe de gelovige Joden weigerden in Jezus te geloven, ondanks de vele tekenen die Hij had verricht: “De Joden kwamen in een kring om Hem heen staan en zeiden tot Hem: Hoelang houdt Gij ons nog in spanning? Als Gij de Messias zijt zeg het ons dan ronduit. Jezus gaf hun ten antwoord: Ik heb het u gezegd maar gij gelooft het niet. De werken die Ik in naam van mijn Vader doe, zij leggen getuigenis over Mij af. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort.”

Moge God ons allen de genade van het geloof schenken om naar zijn stem te luisteren. Amen

Download hier de lezingen dinsdag 5 mei. 4de week van Pasen

Download hier de overweging op dinsdag 5 mei. 4de week van Pasen. Bevrijdingsdag

Kijk hier de Mis op dinsdag 5 mei

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30