Woensdag 6 mei. Lezingen, overweging en video van de Mis

  • op 6 mei 2020

Woensdag 6 mei. Lezingen, overweging en video van de Mis

“Zondert Mij Barnabas en Saulus af voor het werk
waartoe Ik hen heb geroepen.”

“In die dagen gedijde het woord des Heren en breidde zich uit.” Wij horen weer over het begin van de Kerk en de eerste verkondiging van de apostelen. Vrijmoedig gingen zij door dorpen en steden om te verkondigen dat Jezus de Christus en de Heer was. De apostelen waren bewust van de uitverkiezing en de roeping die God hen geschonken had: “Zondert Mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen heb geroepen.”

Zijn wij ook bewust van onze roeping? Heb je deze roepstem weleens gehoord? Heb je nooit in jouw binnenste gehoord dat Christus je ook geroepen heeft door jouw doopsel om van Hem te getuigen, om Hem te volgen? Deze roeping is immers niet uitsluitend voor de gewijde bedienaars, religieuzen of missionarissen, nee, dit is de roeping die wij allen ontvangen hebben in het doopsel. Zo lezen wij het ook in de Dogmatische Constitutie over de Kerk, Lumen Gentium nr. 17, van het Tweede Vaticaans Concilie:

“Want zoals de Zoon gezonden is door de Vader, heeft ook Hijzelf de apostelen gezonden met de woorden: Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld (Mt. 28, 18-20). Dit plechtig bevel van Christus om de heilswaarheid te verkondigen, is van de apostelen overgegaan op de Kerk, die het moest uitvoeren tot aan het uiteinde der aarde. Daarom neemt de Kerk de woorden over van de apostel: “Wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig!” (1 Kor. 9, 16) en daarom blijft zij onophoudelijk missionarissen zenden, totdat de nieuw gestichte kerken haar volledige structuur hebben en op haar beurt het werk van de Evangelieprediking kunnen voortzetten.

Want de Heilige Geest stuwt de Kerk om mee te werken aan de verwezenlijking van het plan van God, die Christus tot beginsel van heil heeft gesteld voor de gehele wereld. Door de Evangelieprediking nodigt de Kerk de hoorders uit tot het geloof en tot de belijdenis van het geloof bereidt hen voor op het doopsel, bevrijdt hen van het geloof, bereidt hen voor op het doopsel, bevrijdt hen van de slavernij der dwaling en lijft hen in in Christus, opdat zij door de liefde naar Hem toe groeien tot de volle maat.

Op iedere leerling van Christus rust de plicht om, overeenkomstig zijn mogelijkheden, het geloof te verbreiden.” 

De leerlingen hadden geluisterd naar de stem van de Herder. Zij gingen uit om het Licht van Christus te brengen opdat niemand in duisternis zou blijven. Jezus had immers tegen zijn leerlingen gezegd dat hun missie erin bestond licht, zout en gist te zijn in de wereld: “Gij zijt het licht van wereld, gij zijt het zout van de aarde”, en zo horen we het ook vandaag in het evangelie: “Als een licht ben Ik in de wereld gekomen, opdat al wie in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.”

Laten wij dit licht van Christus, nu meer dan ooit, overal ter wereld verspreiden, te beginnen met onze gezinnen, werkplek, stad, en onder al de mensen naar wie God ons gezonden heeft. Amen

Download hier de lezingen op woensdag 6 mei. 4de week van Pasen

Download hier de overweging op woensdag 6 mei. 4de week van Pasen

Kijk hier de Mis op woensdag 6 mei

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30