Donderdag 7 mei. Lezingen, overweging en video van de Mis

  • op 7 mei 2020

Donderdag 7 mei. Lezingen, overweging en video van de Mis

“Ik zeg u: wie Hem aanvaardt die Ik zal zenden aanvaardt Mij, en wie Mij aanvaardt aanvaardt Hem die Mij gezonden heeft.”

We horen vandaag in het evangelie dat Jezus met zijn apostelen, met zijn gezondenen, mee gaat, nog sterker, Hijzelf en zijn vader komen tot de ontvanger van de prediking door de personen die Hij gezonden heeft: “Ik zeg u: wie Hem aanvaardt die Ik zal zenden aanvaardt Mij, en wie Mij aanvaardt aanvaardt Hem die Mij gezonden heeft.”

De apostelen, de gezondenen, brachten dus niet alleen de verkondiging van het Kerygma, het getuigenis van het feit dat Jezus verrezen was uit de doden en door God verheven was tot Heer en Christus, maar zij brachten ook Christus zelf met hen mee.

“Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.”

Zo lezen wij het ook het catechismus van de katholieke kerk nr. 858: “Jezus is de Gezondene van de Vader, Vanaf het begin van zijn dienstwerk riep Hij “tot zich die Hij zelf wilde. Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen en door Hem uitgezonden te worden om te prediken” (Mc. 3, 13-14), Vanaf dan zullen zij zijn “gezondenen” zijn (hetgeen de betekenis is van het Griekse apostoloi), In hen wordt zijn eigen zending voortgezet, “Zoals de Vader Mij zendt, zo zend Ik u” (Joh. 20, 21). Hun ambt is dus de voortzetting van zijn eigen zending: “Wie u opneemt, neemt Mij op”, zegt Hij tot de Twaalf (Mt. 10, 40).” 

In de afgelopen weken hebben wij mogen horen hoe de apostelen gehoor hebben gegeven aan deze zending, zoals Paulus dat vandaag doet in de eerste lezing als hij in de synagoge van Antiochië opstaat om een opwekkend woord te richten tot zijn broeders. Maar ook Petrus, Barnabas, Mattias en de overige apostelen hebben vrijmoedig getuigenis afgelegd van alles wat zij gezien en gehoord hadden.

Dit zijn uiteraard prachtige getuigenissen van het begin van de kerk, maar laten wij niet vergeten dat God ook naar ieder van ons apostelen heeft toegezonden. Misschien konden zij niet zo mooi spreken als Petrus en Paulus, en zij zagen er wellicht niet spectaculair uit maar eerder als gewone mensen. En toch hebben wij allen apostelen gehad in ons leven in wie Christus naar ons toekwam of die ons naar Christus hebben gedragen. In de eerste plaats waren het onze ouders en peetouders, onze opa’s en oma’s, maar misschien ook vreemden die ons op een dag over de liefde van Christus hebben verteld en die de moeite hebben genomen om ons bij de hand te nemen opdat wij Christus zouden leren kennen. Onze apostelen waren zeker niet perfect zoals de eerste apostelen het ook niet waren en misschien hebben wij ze vaak niet herkend, maar wij mogen dankbaar zijn voor het feit dat zij Christus in ons leven hebben gebracht.

Laten wij altijd dankbaar zijn voor hen die God naar ons heeft toegezongen en voor hen bidden opdat zij dit belangrijk werk voor ons mogen blijven doen. Amen

Download hier de lezingen op donderdag 7 mei. 4de week van Pasen

Download hier de overweging op donderdag 7 mei. 4de week van Pasen

Kijk hier de Mis op donderdag 7 mei in de Tomaskerk

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30