Overweging op donderdag in het octaaf van Pasen

  • op 16 april 2020

Overweging op donderdag in het octaaf van Pasen

„Waarom zijt gij ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart?”

De leerlingen van Emmaüs keerden met haast naar Jeruzalem terug om aan de anderen te vertellen hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. Daar aangekomen hoorden zij dat de Heer ook aan Simon verschenen was. Wat een overgrote vreugde moeten de apostelen hebben ervaren bij het horen van deze getuigenissen. Zij zeiden tot elkaar: de Heer is waarlijk verrezen! Ik hoop dat deze woorden ons vandaag troosten, moed geven en bevestigen in het geloof.

Om ons klein geloof te helpen verschijnt de Verrezene vandaag opnieuw aan de leerlingen. “Plotseling stond Hijzelf in hun midden en zei: Vrede zij u.” Vandaag richt Hij deze Paasgroet tot ieder van ons: Vrede zij u! Hij komt vrede brengen in ons leven. Misschien hebben wij in deze tijd van onzekerheid, zorgen en verdriet, om allerlei redenen de vrede verloren. Christus die ons goed kent wilt vandaag in onze huizen komen, zoals Hij toen bij de leerlingen binnen kwam die ook opgesloten zaten in een huis in Jeruzalem, en wilt ons de vrede van zijn Verrijzenis schenken: Vrede zij u!

Na deze vredegroet vroeg Jezus aan de apostelen: “Waarom zijt gij ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart?” Ook een treffende vraag gericht aan ieder van ons. Jezus kende zijn apostelen en kent ons. Hij weet dat ons geloof zo klein is dat wij bij tegenslag en beproevingen weleens twijfelen aan zijn bedoelingen met ons, aan zijn voorzienigheid, aan zijn liefde. De vraag is niet bedoeld om ons in verlegenheid te brengen maar om ons te helpen, om ons eraan te herinneren dat wij al vaak ervaren hebben, net als de apostelen, dat Hij bestaat, dat Hij machtig is en dat Hij ons nooit in de steek heeft gelaten en dat nu ook niet zal doen.

“Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt” Jezus komt ons ongeloof te hulp door ons uit te nodigen om Hem te zien en aan te raken. Eergisteren zei Hij nog tot Maria Magdalena raakt Mij niet aan, maar vandaag gaat Hij nog een stap verder, zoals Hij dat ook zal doen bij de apostel Tomas. Maar waar kunnen wij Christus nu aanraken als wij de H. Communie niet kunnen ontvangen? Jezus had eens tegen de menigte gezegd: “Al wat gij gedaan hebt voor een van deze geringste van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.” Wij kunnen Jezus niet uitsluitend aanraken in de Eucharistie maar ook in andere, daar is Hij ook aanwezig. Door de andere verschijnt Christus aan ons in deze tijd en laat zich door ons zien en aanraken.

Vervolgens maakte Jezus hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften en gaf Hij aan zijn leerlingen een opdracht en een belofte: “Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijft dus in de stad totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.”

Ook wij hebben met Pasen deze zending en belofte ontvangen. Wij zijn allen geroepen om te getuigen van alles wat wij gezien en gehoord hebben, maar dit kunnen wij niet alleen op eigen krachten doen. Wij allen, zoals de apostelen, hebben de Heilige Geest nodig, de Helper die ons beloofd werd. Maar dit verondersteld dat wij, zoals de leerlingen, in de stad moeten blijven, in gebed in onze huizen, in afwachting van de komst van de H. Geest die ons de kracht zal geven om van Hem te getuigen. Amen

 

Download hier de lezingen op donderdag in het octaaf van Pasen

Download hier de overweging op donderdag in het octaaf van Pasen

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30