Lezingen, overweging en video van de Mis op donderdag 23 april vanuit de Tomaskerk

  • op 23 april 2020

Lezingen, overweging en video van de Mis op donderdag 23 april vanuit de Tomaskerk

„Van dit alles zijn wij getuigen”

“In die dagen namen de dienaren van de bevelhebber de apostelen mee en brachten hen voor het Sanhedrin. De hogepriester begon hen te ondervragen. Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden in die Naam onderricht te geven?”. Gisteren hoorden wij dat de apostelen in gevangenis hadden gezeten en bevrijd werden door een engel. Vandaag staan zij terecht voor het Joodse gerechtshof omwille van de verkondiging.

Door hun vrijmoedige prediking namen steeds meer het geloof aan en groeide de christelijke gemeenschap, tot onvrede van de mensen die weigerden te geloven dat Jezus de Messias was. Maar de apostelen zullen zich niet laten tegenhouden door gevangenschap, rechtszaken, geselingen, en zelfs niet door de dreiging van de marteldood. Zij wisten zeker, vanaf het moment dat zij de Heilige Geest hadden ontvangen, dat Christus de Redder was en dat Hij verrezen was uit de doden.

Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord op de beschuldigingen van het Sanhedrin: “De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door Hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn rechterhand om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken.”

Zij verkondigden het kerygma: Jezus was door God tot de Heer verheven; Hij was door zijn Vader ten leven gewekt en in Hem kon Israël vergiffenis verkregen. Deze woorden zullen de kern worden van hun verkondiging maar dit alles zou minder kracht hebben als zij niet konden zeggen: “Van dit alles zijn wij getuigen.”

De apostelen waren getuigen van de verrijzenis, maar dat was niet genoeg, ze hadden ook de Heilige Geest ontvangen die ze de moed gaf om hiervan te getuigen.

Dit is ook onze roeping. Door het doopsel hebben wij allen deze zending gekregen om van Christus te getuigen. Misschien zijn wij daar geen helden in, ik ook niet, maar getuigen zijn in deze zin is niet alleen van menselijke krachten afhankelijk of van onze menselijke prestaties. Dit getuigenis kan alleen gegeven worden op de kracht van de Heilige Geest.

Laten wij daarom in deze tijd blijven bidden om de gave van de Heilige Geest. Zonder deze Geest kunnen wij, zoals Nikodemús, de dingen van boven niet begrijpen en kunnen wij het geloof niet aannemen. Maar als wij de Heilige Geest willen ontvangen moeten wij goed letten op de woorden van Petrus:

“Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.”

Het ontvangen van de Heilige Geest is, volgens Petrus, afhankelijk van de gehoorzaamheid aan Christus; blijkbaar is dit een voorwaarde. Laten wij vragen om deze gehoorzaamheid van het geloof om eveneens te worden vervuld met de Heilige Geest en om dan zijn getuigen te kunnen zijn. Amen 

 

Download hier de lezingen op donderdag 23 april in de tweede week van Pasen

Download hier de overweging op donderdag 23 april in de tweede week van Pasen

Kijk hier de viering van de Mis op donderdag 23 april vanuit de Tomakerk

 

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30