Woensdag 27 mei. Lezingen, overweging en livestream van de H. Mis

  • op 27 mei 2020

Woensdag 27 mei. Lezingen, overweging en livestream van de H. Mis

“Geef acht op uzelf en op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld om Gods kerk te hoeden.”

De apostel Paulus roept ons vandaag op om te zorgen voor de mensen die God aan ieder van ons heeft toevertrouwd. Dit geldt allereerst voor de opvolgers van de apostelen, de bisschoppen, maar uiteindelijk ook voor ieder van ons.

Ook aan jou en mij heeft God mensen toevertrouwd voor wie we mogen zorgen, in onze families, vriendenkring, parochiegemeenschap, op het werk, enz. Paulus zei gisteren dat hij een zuivere geweten had omdat hij niets had nagelaten te doen wat in zijn macht lag om de blijde boodschap te verkondigen aan de mensen die aan hem werden toevertrouwd.

Ik kan me voorstellen dat we weleens worstelen met deze opdracht die God ons gegeven heeft als christenen. Hoe moeten wij van God getuigen? Hoe moeten wij onderscheiden wat de beste vorm is voor de verkondiging? Ik deel met jullie vandaag een stukje van de catechese van de Paus over de gave van Raad die ons hierbij kan helpen.

“In een deel uit het boek der Psalmen staat: “Ik prijs de Heer die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht spreekt mijn geweten”. (Ps. 16, 7). Dit is een andere gave van de Heilige Geest: de gave van raad. We weten hoe belangrijk het is in gevoelige situaties te kunnen rekenen op de suggesties van wijze mensen die het goed met ons voor hebben. Welnu, door de gave van raad, is het God zelf die door zijn Geest, ons hart verlicht zodat we verstaan hoe we op de juiste wijze kunnen spreken en ons gedragen en welke weg te volgen. Maar, hoe werkt die gave in ons? 

Van het ogenblik dat we de Heilige Geest welkom heten en plaats geven in ons hart begint Hij onmiddellijk ons gevoelig te maken voor zijn stem en onze gedachten, gevoelens en onze bedoeling op het hart van God te richten. Tegelijkertijd brengt Hij ons ertoe steeds meer de innerlijke blik op Jezus te richten als model voor ons handelen en van onze relatie met God Vader en met de broeders.

De raad, is dus de gave waardoor de Heilige Geest ons geweten in staat stelt een concrete keuze in gemeenschap met God te maken, volgens de logica van Jezus en van zijn Evangelie. Op die wijze doet de Geest ons innerlijk groeien, doet Hij ons positief groeien, doet Hij ons groeien in de gemeenschap en helpt Hij ons niet de speelbal te worden van het egoïsme en van de eigen wijze om de dingen te zien. Zo helpt de Geest ons te groeien en in gemeenschap te leven.

De wezenlijke voorwaarde om deze gave te bewaren is het gebed. Bidden met de gebeden die we van kindsbeen af kennen, maar ook bidden met eigen woorden. Tot de Heer bidden: “Heer, help me, geef me raad, wat moet ik nu doen?”. Door echt gebed scheppen we de ruimte waarin de Geest kan komen om ons op dat ogenblik te helpen, ons raad te geven over wat we moeten doen. Het gebed! Nooit het gebed vergeten! Nooit! Niemand, niemand ziet het wanneer we in de bus, op straat bidden: we bidden in stilte, met het hart. Laat ons gebruik maken van die ogenblikken om te bidden, dat de Geest ons de gave van raad geeft.

In de intimiteit met God en door het luisteren naar zijn Woord, verlaten we stap na stap onze eigen logica, dikwijls ingegeven door onze geslotenheid, door onze vooroordelen en door onze ambities, en we leren daarentegen aan de Heer te vragen: wat is jouw wens? Wat is jouw wil? Wat heb jij graag? Zo rijpt in ons een diepe eenklank, bijna aangeboren, in de Geest en ervaart men de waarheid van de woorden van Jezus in het Evangelie volgens Mattheüs: “Maakt u echter niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader” (Mt. 10, 19-20).

Het is de Geest die ons raad geeft, maar wij moeten ruimte maken voor de Geest zodat Hij ons kan raad geven. Ruimte geven dat is bidden, bidden dat Hij komt en ons altijd helpt.

Zoals alle andere gaven van de Geest, is ook de raad een schat voor heel de christelijke gemeenschap. De Heer spreekt niet slechts in de intimiteit van ons hart, Hij spreekt daar zeker, maar niet alleen daar, Hij spreekt ook doorheen de stem en het getuigenis van de broeders. Het is waarlijk een groot geschenk mannen en vrouwen van geloof te mogen ontmoeten die ons, vooral bij ingewikkelde en belangrijke overgangen in het leven, helpen klaarheid te scheppen in ons hart om de wil van de Heer te leren kennen! 

Lieve vrienden, Psalm 16, nodigt ons uit met deze woorden te bidden: “Ik prijs de Heer die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht spreekt mijn geweten. Ik houd de Heer voor ogen, de Heer altijd, Hij staat mij terzijde en ik wankel niet”. Dat de Geest altijd ons hart vervult met deze zekerheid en ons overlaadt met zijn troost en vrede! Vraagt altijd om de gave van raad.”

Lezingen op woensdag 27 mei. 7de week van Pasen

Overweging op woensdag 27 mei. 7de week van Pasen

Kijk hier naar de livestream van de Mis op woensdag 27 mei om 18.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30